Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw daaraan verbonden rechten zijn essentieel. In dit verband voldoet de campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.” aan de betreffende Europese regelgeving: GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming).

Wat is GDPR?

GDPR is de nieuwe referentie betreffende gegevensbescherming op Europees vlak, en heeft tot doel het kader en de beheerspraktijken omtrent het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens te versterken.[1]

Van wie worden persoonsgegevens verzameld en bewaard door de campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.”?

Personen die de petitie “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.” hebben getekend

Over wat voor gegevens gaat het?

Afhankelijk van de situatie en onder voorbehoud van instemming van de betrokken persoon, verzamelt en bewaart De campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.” de volgende gegevens:
• Naam en voornaam
• Geslacht
• E-mailadres

Hoe worden de gegevens verzameld?

Gegevens worden verzameld via het inschrijvingsformulier op de site van de campagne.

Waarom worden de gegevens opgeslagen?

De campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.” bewaart de bovenstaande gegevens om de personen op de hoogte te houden van de campagne (indien zij hebben aangegeven dit te wensen) en om de persoon als ondertekenaar van de campagne te kunnen tellen.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in database- en bestandssystemen die behoren tot de de campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.” gevestigd in België.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Gegevens, verzameld en opgeslagen door De campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.”, zijn toegankelijk voor geautoriseerd personeel van De campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.”

Hoe lang worden deze gegevens opgeslagen?

Gegevens met betrekking tot diegenen die niet instemmen met de bewaring ervan voor andere doeleinden dan het behandelen van de petitie, zullen enkel worden bewaard zolang dit nodig is voor de petitie.
De gegevens van mensen die aangeven op de hoogte te willen worden gehouden van de campagne zullen bewaard worden gedurende de periode overeenkomstig de beoogde doeleinden of tot expliciete opheffing vanwege de betrokken personen.

Wat zijn de rechten van de betrokkenen?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de GDPR is de verbetering van de rechten van Europese ingezetenen, waaraan de volgende rechten zijn verleend:

• Het recht op toegang tot hun gegevens.
• Het recht op (laten) corrigeren van hun onjuist gegevens.
• Het recht op vergetelheid die verwijdering van alle gerelateerde gegevens vereist.
• Het recht op het beperken van de verwerking van hun gegevens.
• Het recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens, wat toelaat dat een persoon de gegevens die hij/zij heeft verstrekt kan opvragen in een gemakkelijk te gebruiken formaat en, indien nodig, deze over kan dragen aan een derde partij.

Hoe deze rechten uit te oefenen?

Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met de campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.” per:
• e-mail naar rk@sdj.be
• ondertekend schrijven ter attentie van de campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.” – Kiekenmarkt 30, 1000 Brussel
• telefoon op het nummer 02 210 94 91

De campagne “EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT.” verbindt zich ertoe een antwoord te formuleren binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek, dat kan bestaan uit:
• De acties genomen in positieve respons op het verzoek; of
• De noodzaak om de responstijd te verlengen met twee maanden in complexe gevallen, met vermelding van de redenen voor deze verlenging; of
• Bij negatief antwoord, de reden(en) voor de weigering, alsook het informeren omtrent de mogelijkheden om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, of in beroep te gaan bij de rechtbank.

 

[1] De regels van de GDPR vervangen de richtlijn 95/46/EU, en zijn vanaf 25 mei 2018 van toepassing op alle openbare en particuliere bedrijven van de lid-staten van de Europese Unie. In het bijzonder organisaties die:
• Goederen en diensten aanbieden op de (eengemaakte) EU markt.
• Gegevens van EU inwoners verzamelen en verwerken.
Merk op dat de verordening ook van toepassing is op bedrijven die niet gevestigd zijn in de EU van zodra zij persoonsgegevens van ingezetenen in de EU verzamelen en verwerken.
De regels en verplichtingen van de GDPR zijn van toepassing op de verwerking – geautomatiseerd of niet – van de persoonsgegevens; zijnde iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder identificeerbare natuurlijke persoon verstaat men een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden door verwijzing naar een identificatie, zoals een naam, nummer, locatiegegevens, een online identificatie, of aan één of meer specifieke elementen van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.
De verwerking van gegevens, in de interpretatie van de GDPR, verwijst naar het verzamelen, toegang tot, opslag, manipulatie, vernietiging en raadpleging van gegevens.
Verwijzingen algemene regels inzake gegevensbescherming:
• Franse tekst
• Nederlandse tekst

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty